Valorile satului românesc şi calităţile Țăranului Român.

 

 

Sursa : http://jurnalspiritual.eu/liviu-rebreanu-lauda-taranului-roman/

În 29 mai 1940, scriitorul Liviu Rebreanu susţine în faţa membrilor Academiei Române, cu ocazia intrării în rândurile celui mai înalt for ştiinţific din România, un discurs focusat pe valorile satului românesc şi calităţile ţăranului român, subliniind faptul că mediul rural stă la baza destinului României.

„Domnilor Colegi, Onoraţi Ascultători, Ales într’un loc nou creat şi dorind totuşi să mă conformez uzului academic de-a elogia pe un înaintaş, mă văd silit să mă prezint cu unul de-afară, cu strămoşul meu şi al unora dintre d-voastră, într’un sens mai larg strămoşul tuturor: ţăranul român…

Mă simt destul de jenat că viu în faţa d-voastră să laud tocmai pe cel mai umil Român, şi-mi dau seama că fapta aceasta nu e prea abilă. Când vorbeşti despre un om mare sau despre reprezentantul unei clase puternice, ai certitudinea că orice vei spune, nu va părea nimănui prea mult, şi nici o laudă prea exagerată. Înaintaşul, cu care îndrăsnesc eu să mă înfăţişez, e sărac şi slab. Aşa a fost totdeauna şi aşa va fi, probabil, totdeauna. Munca şi suferinţele lui hrănesc şi îmbogăţesc pe asupritorii lui. El e destinat să rămână veşnic gol.

Lauda aceasta totuşi nu vrea nici să înalţe, nici să dărâme şi nici măcar să dovedească nimic, ci doar să mărturisească o credinţă şi solidaritatea mea continuă cu inima celor mulţi cari au avut parte tot de ocări şi proboziri, şi prea arar de vorbe bune…

În vieaţa altor naţiuni, ţărănimea a putut avea, şi a avut, un rol secundar, şters; pentru noi însă e izvorul românismului pur şi etern. La noi, singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a rămas ţăranul. Atât de mult că, de fapt, ţăranul român nici nu e ţăran ca la alte popoare.

Cuvântul însuşi e de origine urbană, cel puţin în semnificaţia actuală. Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Doar în vremile mai noi şi sub influenţe politice a pătruns şi la ţară cuvântul, spre a indica pe omul dela sat în contrast cu cel dela oraş. Ţăranii însă numesc pe ţărani, simplu, oameni. De fapt ţăranul n’are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici funcţie, ci poporul însuşi, omul român. Pentru toată lumea, ţăran e sinonim cu Român, pe când orăşan nu, ba în general dimpotrivă, mai cu seamă în ochii ţăranului.

Ţăranul a rămas Român şi sub barbarii cei vechi şi sub cotropitorii ceilalţi; în schimb orăşenii s’au cam arătat Ilirci cu Thrcii, Greci cu fanarioţii, Ruşi cu Muscalii, Nemţi cu Austriecii, până să devină Români sută în sută, sub Români.

Nu ştiu când a apărut în istorie ţăranul aşa cum îl defineşte ştiinţa de azi, adică omul care cultivă pământul din moşi-strămoşi şi care se simte legat de pământ prin rădăcini adânci. Barbarii de odinioară, străbunii naţiunilor mari şi mici de azi, n’au avut, pare-se, ţărani, cel puţin în secolele când marea strămutare îi arunca mereu de colo până colo prin Europa sălbătăcită. Neamuri războinice, pornite pe cuceriri şi deci spre traiul din munca altora, ele dispreţuiau legătura cu pământul. În vieaţa lor, rolul de căpetenie îl aveau creşterea vitelor, vânătoarea şi războiul, care e tot un fel de vânătoare, dar de oameni.

Istoricii, inclusiv cei români, nu se prea înţeleg între dânşii când e vorba de trecutul nostru. Într’o privinţă totuşi sunt de acord cu toţii, anume că aici, la noi, pe pământurile noastre, se face agricultură din vremuri imemoriale. Dar existenţa agriculturii presupune existenţa ţăranului. Năvălitorii nestatornici, umblători după pradă şi setoşi de sânge, nu se îndemnau să scormonească ogorul. Trebue deci să fi muncit poporul băştinaş peste care puhoaiele de barbari au alunecat şi s’au scurs val cu val.

Băştinaşii s’au învăţat, de sigur după aspre experienţe, să nu se amestece de loc, sau cât mai puţin posibil, în luptele năvălitorilor ce se perindau. Războaiele erau totale şi pe-atunci, mai ales din partea barbarilor cari purtau cu dânşii femeile, copiii şi bătrânii, împreună cu toate animalele. Dar pe-atunci munţii şi codrii ofereau încă refugii destul de sigure pentru autohtonii cari voiau să rămâie neutri.

Cotropitorii înşişi rareori se răspândeau departe de marile căi de trecere şi de păşunile cari le hrăneau vitele. Iar când s’a întâmplat ca unii să se împrăştie şi să se adoială, o minune cum a rezistat şi a persistat aici poporul nostru, în mijlocul tuturor uraganelor. Dar ţăranul român, existenţa lui permanentă pe aceste plaiuri, poate deslega taina aceasta şi altele care ne privesc. Ţăranul e începutul şi sfârşitul. Numai pentru că am fost neam paşnic de ţărani, am putut să ne păstrăm fiinţa şi pământul…

Când se abat marile urgii, oamenii bogaţi, posedanţii de toate felurile, sunt imediat gata de ducă. Ei n’au legături organice cu pământul ţării şi se despart uşor de oraşele sau de castelele în care locuesc, siguri că vor găsi, cu aurul lor, în alte ţări, alte oraşe şi alte castele, unde vor putea continua vieaţa uşoară de belşug…

Ţăranul nu pleacă nici de voie, nici de nevoie. El n’are unde să-şi mute sărăcia, pentru că, smuls de pe ogorul lui, ar fi osândit să piară ca un arbore smuls din rădăcini. De aceea ţăranul e pretutindeni păstrătorul efectiv al teritoriului naţional.

Şi dacă e aşa în general, de ce n’ar fi şi pentru ţăranul român, a cărui dragoste de pământ e mai mare şi mai naturală decât a altora? Căci pentru ţăranul nostru pământul nu e un obiect de exploatare, ci o fiinţă vie, faţă de care nutreşte un sentiment straniu de adoraţie şi de teamă. El se simte zămislit şi născut din acest pământ ca o plantă fermecată care nu se poate stârpi în vecii vecilor.

De aceea pământul e însuşi rostul lui de-a fi. Pământul nostru are un glas pe care ţăranul îl aude şi-l înţelege. E «sfântul pământ inspirator» care ne-a modelat trupul şi sufletul, care prin soarele şi apele şi munţii şi şesurile lui ne-a dăruit toate calităţile şi defectele cu care ne prezintăm azi în lume. Pământul acesta parcă nici nu poate produce decât numai Români.

Astfel, destinul pământului care ne-a născut şi ne-a crescut a trebuit să comande şi destinul desvoltării neamului nostru. El ne-a impus multe veacuri de-a rândul o existenţă aproape vegetală, o existenţă de chinuri şi umilinţi pe care numai ţăranul o putea îndura.

Cu cât se înmulţeau suferinţele şi treceau vremurile, ţăranul român s’a îndărătnicit în răbdare. Dragostea lui de pământ s’a învârtoşat. Ţarina se amesteca necontenit cu cenuşa şi oasele înaintaşilor, iar văzduhul se umplea cu umbrele şi sufletele lor până în tării. Nimeni nu-l mai putea clinti din loc, nicio putere şi nicio schingiuire…

Rezultatul? România actuală cu Dacia de odinioară sunt congruente nu numai în privinţa configuraţiei geografice, dar şi a configuraţiei etnografice româneşti.

Acest fapt singur, această evidenţă bătătoare la ochi ar trebui să puie pe gânduri, dacă nu să-i desarmeze, pe apostolii interesaţi ai discontinuităţii româneşti în propria noastră ţară. Ce argument de continuitate poate fi mai plauzibil decât existenţa aceluiaşi popor, pe aceleaşi locuri, după două mii de ani?

Inexplicabilă ar fi tocmai discontinuitatea. S’au văzut popoare mutându-se în altă ţară, se cunosc popoare cari au dispărut cu totul, dar un popor, care să dispară şi să se risipească pentru a reapărea, peste multe sute de ani, exact în locurile pe cari le-a părăsit, ar fi o minune ce nu se poate întâmpla decât în anume manuale istorice cu tâlc.

Rolurile principale în istorie le joacă sau neamurile creatoare de mare cultură, sau cele distrugătoare de cultură. Vieaţa popoarelor liniştite se petrece mai mult în subsolul istoriei. Neamul românesc a fost cel mai liniştit din lume.

În trecutul nostru n’avem niciun războiu de cucerire, ci numai de apărare. Am trăit mai mult în sate, la umbra evenimentelor făcătoare de istorie. Satele însă nu asă documente pe care să le consulte şi să le compulseze viitorii istorici. Satele apar şi dispar, fără urme, după legi şi îndemnuri necunoscute. În cuprinsul pământului românesc, tocmai în epoca de formaţie a neamului, poate că nici sate nu erau multe, ci mai ales cătune resfirate. Aşa că n’avem şi nici nu putem avea documente. Dar oare realitatea unui popor nu e mai vorbitoare decât un zapis oarecare sau o stelă funerară?

Naşterea unui popor e un miracol, negreşit, precum miracol e orice naştere, chiar a ultimei gângănii. De aceea începuturile tututor popoarelor sunt învăluite în negura legendelor. Chimia etnologică n’a ajuns şi nici nu va reuşi să pătrundă şi să fixeze într’o formulă cu repetiţie misterul formaţiei unui popor nou din două sau mai multe vechi.

Dacă s’ar fi descoperit reţeta, în vremurile acestea de produse sintetice, s’ar fabrica poate şi popoare în serie pentru soluţionarea sau complicarea conflictelor internaţionale. Sunt însă numai anume epoci şi împrejurări când se realizează, între popoare îndelung convieţuitoare, osmoza generatoare de naţiune nouă.

Toate popoarele europene s’au format cam în aceeaşi epocă şi din amestecul mai multor neamuri — Francezii, Germanii, Englezii, Italienii, alţii — şi totuşi mai ales despre noi se spune, cu o nuanţă peiorativă din partea unora,că suntem «ein echtes Mischvolk».

Ştiu că mă înverşunez să deschid uşi cari au fost forţate de mult, îndeosebi în această venerabilă incintă unde problemele originii şi trecutului românesc s’au desbătut şi ‘au clarificat deplin. Dar când se înmulţesc cei ce nu scapă ocazie fără a ne ponegri începuturile şi trecutul, ca să ne poată apoi contesta pământul, să nu mi se ia nici mie în nume de rău stăruinţa. Mă obligă de altfel însuşi ţăranul român, argumentul viu şi cel mai puternic al autohtoniei noastre…

O caracteristică tot atât de importantă a unui neam, ca şi comunitatea de sânge, este limba. La noi şi aceasta e opera ţăranului. Limba românească e o limbă ţărănească. Farmecul şi expresivitatea specifică le-a căpătat dela făuritorul ei originar, care a fost ţăranul. Toată desvoltarea ei până în timpurile mai nouă, se datoreşte ţăranului, singurul care a vorbit-o totdeauna. Limbile prea cultivate, ajunse la completă maturitate, devin rigide, abstractizante, mecanice.

Pierzând sau dispreţuind contactul direct cu poporul, în cele din urmă îmbătrânesc, se artificializează, ajung a fi organisme moarte — limba latină, greacă, ebraică… Limba noastră, cultivată numai de ţărani, în legătură continuă cu pământul şi cu lumea concretă, a păstrat expresia imagică şi naivă a omului simplu, o prospeţime pitorească şi colorată, ritmul vieţii mişcătoare.

Limba aceasta, ca toate operele ţărăneşti, e conservatoare şi-şi apără cu îndărătnicie conformaţia, rămânând refractară încercărilor de violentare. Neologismele, în afară de cele de specialitate cu circulaţie numai în anume sfere, se generalizează anevoie şi abia după ce suferă transformările noţionale şi formale potrivite cu  spiritul ei.

Aşa au fost condamnate să dea greş sforţările filologilor de odinioară cari au vrut s’o «relatinizeze», ca şi ale altor reformatori mai noi cari au încercat s’o «rumânizeze» prin reînvierea slavonismelor eliminate de evoluţia ei firească.

Acelaşi rezultat trebue să-l aibă şi tendinţa unor scriitori şi gazetari de a o «urbaniza» cu orice preţ, împrumutând din limbi străine nu numai cuvinte, dar şi construcţii gramaticale şi sintactice, socotind probabil, ca şi oarecari predecesori ai lor de-acum două-trei secole, că româneasca poporului e «proastă şi nu-i bună de nimica»…

Ţăranul s’a încăpăţânat a vorbi numai româneşte şi a refuzat să înveţe o limbă străină chiar când împrejurările sau nevoile l-ar fi obligat. În Ardeal, în regiunile mixte, Ungurii şi Saşii au fost totdeauna cei cari au vorbit româneşte, nu Românii ungureşte sau nemţeşte. Eu n’am cunoscut niciun ţăran român care să ştie ungureşte sau orice altă limbă străină, în vechea monarhie austro-ungară existau regimente de Români care staţionau cu anii prin provincii străine îndepărtate. Soldaţii vorbeau româneşte oriunde se aflau, la Viena ca şi în Bosnia, iar când cineva li se adresa într’o limbă străină, răspundeau invariabil «nu ştiu», din care pricină unele corpuri erau chiar poreclite «nu-ştiu-reghiment».

Nu însemnează aceasta că ţăranul român e incapabil să înveţe o limbă străină, ci numai că ţine mai presus de orice la graiul lui strămoşesc. Cât talent şi mai ales câtă predilecţie au Românii pentru limbile străine, o dovedesc orăşenii şi surtucarii noştri de toate categoriile cari, şi azi, ca totdeauna, se cred mai subţiri şi mai cultivaţi dacă vorbesc, de cele mai multe ori prost, orice altă limbă, numai străină să fie…

Precum şi-a păstrat limba, tot astfel a păstrat şi a modelat ţăranul român, după chipul şi asemănarea lui, credinţa în Dumnezeu. Din bătrâne superstiţii, din rămăşiţe de credinţe străvechi transformate şi adaptate, din dogme şi precepte creştine, el şi-a alcătuit o religie specifică, un amalgam profund de creştinism şi păgânism. Religia aceasta, legea românească, e unică pentru întreg neamul nostru pe deasupra tuturor controverselor teologice. În ea se rezumă concepţia de vieaţă a ţăranului român, resemnarea şi încrederea lui în dreptate divină.

Legea românească e suportul moral al ţăranului. Ea i-a dăruit puterea de a rezista şi de a birui încercările veacurilor. Creştinismul nostru, aşa cum îl practică şi-l trăieşte ţăranul, ascunde într’însul toate fazele şi peripeţiile istoriei poporului român, întocmai ca şi limba românească…

Dacă ţărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba şi credinţa noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităţilor şi energiilor româneşti, că deci dintr’însa trebue să pornească şi să se inspire tot ce e românesc. În trecut, din ea s’au ridicat, prin selecţie naturală, boierii şi în sânul ei s’au întors cei care-şi pierdeau slujbele şi averile când nu-şi pierdeau şi capul. Din ea se recrutează mulţimea mare a luptătorilor în timp de războiu şi a muncitorilor în timp de pace.

Ţăranul niciodată şi sub nicio formă nu se întovărăşeşte cu străinii. Privirea şi dorul lui nu trec niciodată dincolo de hotarele neamului. El suferă orice cu resemnare. Nădejdea lui e Dumnezeu. E în stare să moară fără a se plânge şi mai cu seamă fără a se revolta.

Are o răbdare eroică, dar care ajunge să se confunde uneori cu toropeala, parcă lupta tăcută, nesfârşită pentru conservarea fiinţei etnice i-ar fi istovit agresivitatea. Răbdarea şi resemnarea însă, în loc să-i fie preţuite sau barem recunoscute, i-au adus imputarea că e leneş şi nesimţitor. Caracteristic este că imputarea o ridică tocmai exploatatorii lui de ieri şi de azi.

Admiţând că ţăranul român ar avea mai puţină tragere de inimă la muncă, vina încă nu i s’ar putea atribui lui. De sute de ani, dacă nu din totdeauna, Românul a trebuit să muncească pentru alţii, fără răsplată, fără speranţă şi bucurii. În asemenea condiţii lenea şi nepăsarea erau singura reacţiune posibilă. Cu adaosul că sărăcia şi mizeria au devenit, virtuţi pe care a trebuit să-şi întemeeze toate rosturile vieţii. Neputând aspira la un traiu omenesc, s’a organizat în mizerie ca într’un element ineluctabil.

Oricât ar părea de ciudat şi de trist, adaptarea la sărăcie, împreună cu toate consecinţele ei, a fost o necesitate vitală pentru poporul românesc. Altminteri n’ar fi putut îndura vieaţa şi s’ar fi sfărâmat şi topit printre celelalte neamuri. Închizându-se în sărăcie ca într’o găoace indestructibilă, s’a singularizat şi a putut să-şi desvolte însuşirile specifice, să-şi dobândească o fizionomie naţională deosebită.

Viaţa săracă nu exclude bogăţia sufletească. Săracul e mai aproape de sufletul său decât bogatul şi are mai multă nevoie de frumosul care, transfigurând realitatea, devine izvor de speranţă şi mângâiere.

Folklorul nostru, în toate manifestările sale, e creaţie de popor sărac, ceea ce nu-i împiedecă să fie mai valoros şi mai bogat decât al multor neamuri trăite în belşug. Când munca e zadarnică şi slujeşte numai bună starea asupritorilor, lenea şi visarea răzbună nedreptatea şi devin producătoare de artă, bucuria celor obijduiţi.

Dealtminteri, ce fel de existenţă a avut de-a-lungul vremilor Românul, fie plugar, fie păstor, se pote închipui după ceea ce se vede şi azi: la numai câteva zeci de kilometri de Bucureştii rivalizând în lux şi risipă cu metropolele cele mai ariviste, întâlneşti nişte amărîte aşezări cu înfăţişarea aproape neolitică — satele şi cătunele româneşti. Contrastul acesta e mai elocvent decât volume întregi de istorie.

Între sat şi oraş a fost şi mai persistă pretutindeni un antagonism, la noi însă parcă mai viu şi mai accentuat. Pentru că oraşele noastre nu sunt expresia specificului naţional. Un oraş german sau francez reprezintă chintesenţa naţională respectivă ca şi satul, ba chiar în mai mare măsură.

Oraşul nostru, înfiinţat şi desvoltat, în multe cazuri, din alte necesităţi decât cele româneşti, nu s’a adaptat încă deplin spre a fi aevea, ca duh şi civilizaţie, izvor de românism curat… Pe când ţăranul român dă oraşului tot, civilizaţia orăşănească îi oferă numai sarcini şi fraze goale. Ţăranul e serios şi naiv, orăşanul e ironic şi sceptic. Poate de aceea ţăranul n’are încredere în orăşan, iar orăşanului i-e ruşine de ţăran, când nu-i e frică.

Şi totuşi emanciparea ţăranilor, orăşenii au propovăduit-o, şi au realizat-o. Revoluţiile noastre, mai mult gălăgioase decât sângeroase, s’au făcut toate de sus în jos, până la exproprierea latifundiilor şi împroprietărirea ţăranilor. Ţăranul însuşi, incapabil de a se organiza şi de-a iniţia răsturnări sociale, ar fi purtat în eternitate jugul servituţii.

Ideile liberale şi democratice au pătruns la noi din afară, evident, dar au găsit aici teren favorabil. Curentele generoase umanitare, proclamând sfinţenia libertăţii individuale, erau în aer, la începutul secolului trecut, în toată lumea, întocmai cum azi e în aer ideea strivirii individului în folosul colectivităţii. Ideilor generoase de atunci le datorăm nu numai libertatea ţăranului, dar însăşi libertatea neamului românesc, cu corolarul firesc al unirii tuturor Românilor într’un Stat independent.

Ideile de-acum un veac şi jumătate, prin triumful libertăţii omului, au impus libertatea popoarelor, precum curentele dominante actuale, prin încătuşarea individului, sunt sortite să îngenuncheze pe cei slabi în folosul celor puternici.

Vântul de generozitate universală a prilejuit, cum era natural, şi mari exagerări. Mila, compătimirea şi dragostea pentru ţărănime au creat o imagine falsă a ţăranului, o idealizare ieftină şi dulceagă, departe de realitate. Pe măsură ce interesul pentru ţăran creştea, s’a ajuns să nu se mai poată vorbi despre el decât în termeni hiperbolici. Iar când sufragiul universal a oferit un buletin de vot ţăranului analfabet şi nemâncat, oropsitul de ieri s’a pomenit deodată tiran prin procură.

Pentru că toate mişcările în favoarea ţărănimii au fost infectate de retorism, au rămas simple intenţii fără rezultate practice. După o sută de ani de emancipare, devenit proprietar asupra aproape totalităţii pământului cultivabil, ţăranul român se află în aceeaşi mizerie morală şi culturală, iar standardul lui de vieaţă nu s’a îmbunătăţit câtuşi de puţin. Ceea ce denotă o tristă carenţă a conducătorilor.

Prin ceea ce a fost şi a reprezentat în vieaţa neamului, ţăranul român nu se putea să nu devină îndreptarul culturii naţionale, mai cu seamă în ce priveşte literatura şi artele. Când, după dobândirea libertăţilor, forţele creatoare româneşti s’au deşteptat şi au apărut poeţii, artiştii şi învăţaţii, toate bună-voinţele şi uneori talentul real s’au poticnit din lipsa instrumentului de expresie de o parte şi de altă parte a unei temelii durabile pe care să se construiască.

Decenii de dibuiri, de reforme abracadabrante, de imitaţii sterile, de înnoiri diverse n’au dat roade. Limba românească, corectată întruna de scriitori şi filologi pasionaţi, scârţâia din ce în ce mai rău şi nu izbutea să nască poezie. Abia când scriitorii s’au apropiat mai atent de literatura ţăranului, au descoperit izvorul limbii şi al poeziei româneşti. Alecsandri a făcut un act revoluţionar adunând şi dând la iveală o comoară de poezie populară.

S’au găsit, fireşte mai târziu, unii cari să-l acuze că prin ajustările şi completările lui ar fi stricat frumuseţea originală. Au uitat acuzatorii că arta e totdeauna operă individuală, chiar cea anonimă populară. Un cântec popular a fost făcut, întâi şi întâi, de cineva şi numai pe urmă au venit alţii, în timp şi în spaţiu, să-l corecteze, să-l amplifice ori să-l simplifice, în sfârşit să-l perfecţioneze.

Adică întocmai ceea ce se întâmplă şi cu poezia cultă, unde însă toate operaţiile le săvârşeşte un singur ins, mai înzestrat şi cu darul versificaţiei, şi cu al criticii. Încât Alecsandri a fost ultimul corector al baladelor populare culese de dânsul, şi de sigur cel mai talentat.

Până la Eminescu totuşi limba literară românească a mai avut destule şovăiri. Numai geniul eminescian a ştiut să integreze organic comoara limbii ţăranului în limba uzuală a tuturor. Prin Eminescu, ţăranul român a dăruit elementul cel mai necesar literaturii noastre: limba curată, bogată, mlădioasă, mereu nouă, cu posibilitatea de eternă înnoire, cu un dinamism etem, dinamismul eternului duh neaoş românesc.

Colaborarea dintre Românul cel mai modest şi poetul cel mai mare a fixat linia generală a originalităţii literare româneşti. Pe această linie scriitorii au putut înainta pe urmă fără teamă de rătăcire, având de altfel totdeauna la îndemână pe ţăranul român, în caz de îndoieli.

După Creangă şi Coşbuc, mişcarea semănătoristă, împreună cu cele similare şi adiacente, a putut enunţa axiomatic că o literatură românească adevărată trebue să purceadă din realitatea românească, adică direct sau indirect din ţărănimea care reprezintă ceea ce are mai original neamul nostru.

De fapt semănătorismul n’a făcut decât să formuleze şi să strige cu glas tare, ca să pătrundă în conştiinţa tuturor, ceea ce au simţit totdeauna, deşi nu atât de categoric, toţi creatorii de valori veridice. Mişcarea aceasta, entuziastă până la fanatism, era natural să facă să triumfe un comandament a cărui rodnicie s’a dovedit în toate timpurile şi la toate popoarele. «Iliada», «Divina Comedie, «Don Quijote», «Faust», sunt universale pentru că, dincolo de perfecţia estetică, exprimă suflete şi realităţi naţionale. Nu e vorba, cum s’a încercat să se răstălmăcească, de a reduce literatura la ţărănism, sau muzica la doine şi hore, sau sculptura la crestături în lemn…

Ar fi o aberaţie să anchilozăm şi să limităm inspiraţia artistului. Confundând culturalul sau etnicul cu esteticul se anihilează creaţia de artă. Opera nu valorează prin materialul rural sau urban, ci numai prin realizarea estetică. Dar estetica nu exclude predominanţa unui spirit specific care dă anume coloare şi autenticitate operei.

Am avut de altfel destui scriitori, unii foarte talentaţi, cari, umblând să cultive aşa zisa artă pură sau să fie moderni cu ghilimele, au crezut că trebue să se inspire neapărat după ultimisimele curente străine. S’a întâmplat să realizeze, în cazurile cele mai fericite, imitaţii acceptabile sau chiar virtuozităţi tehnice interesante, nu însă opere vii şi trainice. Căci modernismul adevărat nu cere înstrăinare de realităţile naţionale, ci tocmai în înţelegerea mai pătrunzătoare, adâncirea şi valorificarea originalităţii acestor realităţi. Literatură fără ţară nu există, cum nu există plantă fără pământ.

Ar fi de observat, în treacăt, că pseudo-modernismul a fost reprezentat şi practicat la noi exclusiv de scriitori născuţi la oraş, deci mai puţin legaţi de pământ şi uneori chiar de graiul românesc până într’atâta, că unii se mândreau când izbuteau să ticluiască ceva în vreo limbă străină. Ceea ce ar fi o dovadă mai mult că oraşului îi lipseşte încă spiritul autohton zămislitor de valori originale.

Totuşi cultura adevărată, prin care neamul românesc să-şi justifice rostul în lume, numai oraşul poate s’o creeze şi s’o desăvârşească. Literatura ţărănească nu e pentru ţărani, căci ţăranii nu citesc şi nici nu vor citi cărţi literare. Ţăranul îşi face singur literatura pe care o pofteşte inima lui, cum îşi confecţionează cele trebuincioase pentru trupul şi sufletul său. Cărţile cu ţărani le citesc numai orăşenii, ca şi pe celelalte. Ţăranul, prin firea lucrurilor, nu poate fi consumator, ci doar subiect de literatură.

Oraşul însă trebue să fie pătruns şi el de duhul pământului şi al sufletului românesc. Glasul pământului trebue să fie auzit şi înţeles şi de orăşeni pentru a deveni marea lege a neamului pe care nimeni să n’o mai înfrângă şi nici să n’o nesocotească. Între sat şi oraş trebue să se creeze simbioza care să potenţeze toate puterile creatoare. Numai simbioza aceasta va naşte marea cultură românească de care în sfârşit va beneficia şi ţăranul român, conservatorul trecutului şi tinereţii noastre.

De aceea azi şi încă multă vreme, spre ţăranul român trebue să ne întoarcem necontenit. Fiindcă, precum Anteu câştiga noi puteri şi devenea invincibil când atingea pământul, tot astfel creatorii români, păstrând contactul spiritual cu ţăranul român, vor produce opere universal preţioase şi vor servi, în acelaşi timp, destinul neamului…

Dar, la rândul ei, ţara nouă, pentru care ţăranul român a jertfit şi a sângerat cel mai mult, trebue să-i înlesnească şi lui soarta mai bună ce i se cuvine. Nu prin fraze şi hârţoage, nici prin pomeni şi făgădueli deşarte, ci printr’o educaţie nouă care să-i asigure muncă rodnică şi traiu omenesc. Şi mai ales, şi poate mai presus de toate, dăruindu-i ceea ce râvneşte de multe veacuri fără încetare şi în zadar: lumină şi dreptate.

Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare destinul nostru ca neam, ca Stat şi ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură şi de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne.

Liviu Rebreanu, 29 mai 1940, publicat în SINTEZA, 30, iulie 2016

 

0_46d7a_4cb463c8_l

Despre Mitologia Românească aici : http://mythologica.ro/mitologia-romaneasca/

Fanatism Religios ?

Trăiască Iohhanis uber alles, agentul electoral al lui Marian Munteanu
.
Retorica discursului prezidențial este o invitație la râs, o sumă de elucubrații deșănțate, dar și un foarte bun vector preelectoral. Nici nu se putea un mai bun discurs pentru a lămuri milioane de români cu cine au de-a face și împotriva cui trebuie să se mobilizeze.
Un președinte al României care aplică românilor eticheta de fanatism religios corelată cu xenofobia și intoleranța se descalifică într-o manieră jalnică.
A tolera vine din latină nu din germană, nemții sunt ultimii de pe Planetă care ar avea dreptul să comenteze pe seama acestui termen după câtă moarte au adus acestei lumi.
România este probabil singura țară europeană în care au avut loc demonstrații pentru un ciuhap homosexual corupt, care a avut un președinte corcitură evreu-țigan, apoi un altul tot evreu, apoi unul tătar și unul neamț plus un premier evreu, altul țigan homosexual, altul albanez homosexual, altul cetățean francez băutor de pișat misan, plus alți miniștri de toate soiurile – la externe s-au perindat evrei cu ghiotura, am avut un ungur la cultură, homosexual la sănătate, țigan la finanțe, iar Parlamentul este de mai bine de două decenii o colecție eteroclită de alogeni și homosexuali – ce mai încolo încoace, mega diversitate.
Minoritățile de toate felurile fac legea la noi, ba mai mult inflamează spațiul public cu o agresivitate ieșită din comun. Intoleranța propovăduitorilor toleranței este un fapt divers deja, retorica a la Remus Cernea ascunde un antisemitism latent și o ură viscerală pe fond față de valorile credinței – apărate și cuprinse în Declarația Universală a drepturilor omului. Exact în același mod secta bolșevică impunea ”ateismul științific„ – pe vremuri. Atunci sectanții bolșevici aveau ca pârghie tancurile URSS acum se lucrează prin Rețeaua oligarhică a sectanților lui Soros & comp.
La noi se lucrează (și) prin Iohhanis, nu degeaba am afirmat în scris că la Cotroceni viermuiește o filială Soros. Rețeaua s-a infiltrat și s-a întins ca un mucegai în toate zonele puterii, a controlat și controlează justiția, legislativul și executivul plus marea majoritate a presei și așa zisa societate civilă. Iar dacă milioane de români îndrăznesc, în cadrele Legii, și cu avizul Curții Constituționale, să ceară un Referendum, sunt țintuiți la stâlpul infamiei, etichetați în stil leninist, de către un așa zis președinte ce ar fi trebuit, potrivit Constituției, să fie garantul Legii.
Pe tema iniţiativei Coaliţiei pentru Familie de a strânge semnături pentru familia normală, formată din bărbat și femeie Klaus Iohannis a afirmat că nu trebuie mers pe calea FANATISMULUI RELIGIOS şi a ultimaturilor, accentuând că el este minoritar multiplu – și etnic și religios. Culmea întrebarea ”ultimativă” i-a fost adresată de un pastor din confesiunea sa, minoritară și luterană.
Unde se găsesc urmele de fanatism în formularea propusă de Coaliția pentru Familie pentru art. 48 alin. 1 din Constituţie: ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie”?
De ce reprezintă o etichetă inafamantă, de intoleranță de ev mediu, sau mahomedan, forma firească a creșterii copiiilor de către un bărbat și o femeie, uniți prin căsătorie?
Mai ales că s-a afirmat recent că este o problemă majoră ce ține de siguranța națională căderea demografică.
Este șocant să vezi un șef de stat luând poziție în favoarea grupărilor marginale ce subminează familia ca temelie a societăţii umane, situație ce pune în lumină și o criză instituțională dar și una morală.
Spune doct chiar Remus Cernea, partenerul lui Iohhanis: ”calitatea unui președinte depinde atat de viziunea sa si de masura in care reuseste sa fie un reper si un ghid moral pentru societate”. Ce fel de ghid moral este Iohhanis nu prea se înțelege, cât despre viziunea sa abia acum ne lămurim pe de-antregul.
Fanatismul este o trăsătură a ateilor comuniști, filo musulmani, Islamul fiind un fel de patologie a firii umane infuzată de talibanism inept, de fanatism sanguinar și barbar. La noi nu există fanatici, ci doar fani ai muzicii, eventual niște urme de fanatici jalnici scuipători de semințe se găsesc pe stadioane, nu în spațiul public creștin.
Să afirmi ca minoritar ce a scos pe țeavă Iohhanis este o contradicție în termeni uluitoare ce face dovada unei insanități mintale aproape patologice. Minoritarul retard acuză poporul român de fanatism și intoleranță deși „fanaticii” l-au ales președinte, cu toată diferența de religie și etnie.
Mai departe Iohhanis vorbește și de ”toleranță”, confundând probabil plasarea în alt context a termenului, cum îl găsim în casă de toleranță, adică bordel.
“Toleranţa”, este un termen tehnic ingineresc, ce indica o abatere minimală – dar toleranţa s-a transformat, prin abuz propagandistic, într-un termen de inchiziție. Demagogia lui Iohhanis maculează şi confiscă sensul termenului toleranță.
A tolera înseamnă a permite ceva ce îți stârnește sila, ce te deranjează, deși eşti pe deplin îndreptăţit să ceri să înceteze deranjul. Nu o faci din motive amestecate – lipsa de iniţiativă, milă creștinească, îngăduința împinsă până la prostie. Cei care tot invocă toleranța săvârșesc de fapt o mânărie, deoarece poți solicita mila și îngăduința față de fapte reprobabile – abateri – dacă te căiești și dacă aparții totuși unei spațiu comunitar creștin, în care aproapele în nevoință, cu probleme, solicită sau are nevoie de îngăduință și suport.
La noi însă dogma toleranței este propagată de cei mai agresivi și acerbi inamici ai comunității creștine, o minoritate de stânga, cel mai adesea atee sau cu creierii zdruncinați de vreun Guru pișărcos ori de o hipopotamică descreierată ca Tatiana Muingiu Pippi.
Ideologii și cerberii acestei dogme sunt cei care aplică etichete celorlalți, tocmai celor care-i tolerează și le suportă și înghit blestemățiile și deranjul. Minoritarii sunt cei care pun din nou la zid poporul român, după ce aceleași minorități au contribuit major la sovietizarea României. Cvasi majoritatea instituțiilor statului române erau conduse de minoritari după invazia sovietică. S-a aplicat un program sălbatic de distrugere a tuturor valorilor culturale românești și mai ales a reperelor ce țin de credință – iar cerberii erau în majoritate absolută, minoritari.
„Primul pas spre lichidarea unui popor, spunea istoricul ceh Milan Hubl, este să-i ştergi memoria. Îi distrugi cărţile, cultura, istoria şi altcineva îi scrie alte cărţi, îi dă o altă cultură, îi inventează o nouă istorie. Între timp poporul începe să uite ceea ce este şi ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita şi mai repede”.
Un popor întreg creștin ortodox este nefrecventabil președintelui său, el preferă patibularii minoritari sorosiști. Evident președintele minoritarilor nu este om de dizertații academice pe tema utilizării etichetării simbolice, infamante – procedeu tipic școlii bolșevice de psihopolitică a lui Beria. Dar consiliera sa plasată via Soros la președinție s-ar putea să știe mai multe despre asta, nu degeaba este șeful Sandrei Pralong profetul demonic al noii culturi marxiste ce-și propune asaltul și distrugerea revoluţionară a societăţii si răsturnarea valorilor sale. Totul pe dos, ăsta e sloganul lor, agitat cu un zel orb.
Pe tiparul gândirii prezidențiale și Codul penal trebuie curățat de ”fanatisme”, cum ar fi amendarea incestului, sodomiei și bestialității, a necrofiliei, zoofiliei, prostituției infantile, pedofiliei.
În numele toleranței ar trebui scoase din Codul penal și infracțiunile de corupție, fraudă, viol – ce s-ar putea specula că fac parte din ”cultura” unei anumite minorități. Sunt curios ce-ar fi dacă minoritatea musulmană ar cere impunerea Shariei în România și aplicarea legilor islamului – tăierea mânilor la hoți, uciderea homosexualilor, astuparea cioculețelor femeilor, cum s-a mai izguli minoritarul Iohhanis atât de procupat de ”fanatismul religios” creștin ortodox.
Ține de Regimul ideilor ciuce conținutul gandirii prezidențiale, pe această cale ar urma să fie amendați copiii ce se joacă de-a mama și de-a tata în loc să se joace de-a tata și de-a tata cum își dorește Remus Cernea și mica grupare comprimată în pletora de câteva zeci de ONG-uri stipendiate de Soros, ce reprezintă ceva cu zero în față în raport cu majoritatea.
Mica grupare, înzestrată cu fonduri gigantice, de sute de milioane de euro, se opintește de vreo două decenii în efortul de dislocare a coordonatelor (vectorilor) prin care se defineşte sistemul clasic de valori patriotice şi naţionale, respectiv de înlocuire a lui/a lor printr-o axiologie străină în totalitate de istoria (şi de fiinţa) neamului românesc.
Majorității creştine a acestei ţări i se impune ghetoizarea, prin măsuri promovate de o minoritate agresivă, primitivă şi ilegitimă, ce nu reprezintă nici cât un fir de praf – dar exprimă interese sulfuroase de afară și impune teme fără nicio legătură cu identitatea românească. Este aplicat războiul axiologic, minarea valorilor religioase, culturale şi sociale ale naţiunii prin devalorizarea lor, nimicirea reperelor identitare și distrugerea fundamentelor poporului român – de la credința creștin-ortodoxă la Școala și, mai ales, Familie.
Românii devin pe zi ce trece ostaticii unei grupări de măciucari ideologici proptiți la Putere prin mijloace nelegitime, o clasă politică ineptă, coruptă și străină de România în cea mai mare parte, devin paria în propria lor țară și, mai ales pe banii lor, deoarece mai toată șleahta sorosită, în frunte cu noul lor purtător de cuvânt oficial, Klaus Iohhanis, trăiește pe spezele românilor.
În luarea sa de cuvânt Iohhanis a mai zis totuși ceva demn de luat în seamă ”eu cred ca trebuie sa revenim la ceea ce se numeste toleranta și acceptarea celuilalt. Acceptarea celuilalt cu bune și rele.”…unde sunt bunele alea? că de ”bunăciuni” ca Tatiana Alina Mungiu ne putem lipsi – iar până una alta avem parte numai și numai de rele de pe urma ”celorlalți”.
… Sursa : George Roncea, facebook

Linii melodice internationale de nota zece .

„Seven Nation Army”
(originally by White Stripes)

I’m gonna fight ’em off
A seven nation army couldn’t hold me back
They’re gonna rip it off
Taking their time right behind my back
And I’m talkin’ to myself at night
Because I can’t forget
Back and forth through my mind
Behind a cigarette

And the message comin’ from my eyes says leave it alone…

Don’t wanna hear about it
Every single one’s got a story to tell
Everyone knows about it
From the Queen of England to the hounds of hell
And if I catch it comin’ back my way
I’m gonna serve it to you
And that ain’t what you want to hear
But that’s what I’ll do

And the feeling coming from my bones says find a home…

I’m going to Wichita
Far from this opera forevermore
I’m gonna work the straw
Make the sweat drip out of every pore
And I’m bleeding, and I’m bleeding, and I’m bleeding
Right before the lord
All the words are gonna bleed from me
And I will think no more

Motive astronomice în arhitectura tradițională românească

c

Este cunoscut faptul că discurile, romburile, rozetele, cruciuliţele, spiralele şi alte semne asemănătoare de pe broderii, ceramică, ouă încondeiate şi ornamente arhitecturale sunt, indubitabil, reprezentări ale Soarelui, Lunii, Căii Lactee, etc.

Dintre acestea, motivele solare sunt reprezentate cel mai des, lucru firesc deoarece Soarele este principala sursă a vieţii materiale şi spirituale şi a influenţat intotdeauna cultura şi civilizaţia umană.

Simboluri reprezentând Soarele au fost prezente în toate marile vechi civilizaţii: egipteană, chineză, indiană, mayaşă, etc.

De exemplu, zeul solar Mithra era cinstit de către vechii perşi la solstiţiile de iarnă şi de vară. Vechii egipteni considerau Soarele a fi ochiul zeului Horus, care mai târziu a devenit “Ochiul lui Dumnezeu” şi în prezent este reprezentat în picturi pe bisericile creştine sau pe case ca un cerc înscris într-un triunghi, uneori înconjurat de raze de lumină, sau ca un cerc încadrat de două triunghiuri.

Mai mult, cu siguranţă, alte imagini complexe apar a fi reprezentări ale eclipselor de Soare, lucru explicabil, deoarece, dintre toate fenomenele cosmice, eclipsele i-au impresionat pe oameni cel mai mult.

Parcurgând satele din ţara noastră, în special cele din Bucovina, atenţia ne este atrasă de un ornament deosebit, alcătuit dintr-un cerc intersectat lateral de două arce de cerc, cu trei raze îndreptate in jos, peste care uneori este trasată o bară, iar deasupra sunt trei mici bucle. In interiorul cercului, uneori este prezent un punct, un romb, o inimioară etc.

Dacă analizăm atent aceste ornamente, descifrăm că cercul principal reprezintă Soarele, cele trei raze verticale reprezintă lumina Soarelui spre pământ, bara transversală sugerează norii prin care trec razele solare, arcele laterale semnifică Luna in trecere peste discul Soarelui în timpul unei eclipse, buclele din partea superioară sunt erupţiile si alte fenomene solare vizibile in timpul unei eclipse, iar ornametul central reprezintă petele solare.

La începuturi, când oamenii nu ştiau să scrie şi să citească transmiteau informatiile foarte condensat prin simboluri care acum ne par uneori extrem de simple şi fără sens, dar la o analiză atentă, lucrurile nu stau aşa.

In satele din ţara noastră şi în special în cele din Bucovina se întâlnesc mii de asemenea ornamente pe casele oamenilor care par adevărate temple solare.

Continuarea o găsiți pe link-ul de mai jos :

http://www.getbeget.org/apps/blog/show/41761512-senzational-motive-astronomice-in-arhitectura-traditionala-romaneasca-similare-semnelor-de-pe-tablitele-de-la-tartaria-probe-ale-unei-continuitati-de-6-000-de-ani-galerie-foto

Stâlpul Cerului

Troițele Tro-ițele , firele necunoscute ,Trinitatea ,Dumnezeu,Fiul și Sfântul Duh !

…La noi, românii, imaginea stâlpului avea să însoțească ritualurile religioase și funerare. Stâlpul se pune la capul mortului, iar celui decedat i se „citesc stâlpii”. Pe plăcuțele de plumb geto-dace de la Sinaia apare o imagine asemănătoare celor din Egipt, dar cu două coloane ale cerului ce asigură stabilitatea, între care „tronează” și conducătorul sau zeul.

1432

 

Din cele mai vechi timpuri poporul nostru, cu a sa civilizație a lemnului, ridică troițe. Ca semn al „Troianului” val mareic ce a dus dezastrul planetar, s-a perpetuat și acest nume (Ex.: Cetatea Troia; Troesmis (sau Trosmis, cetatea getică din județul Tulcea; de aici a putut deriva și Tomis), Valurile Troiene de pământ ridicate în România, dar și Troițele („Ițele – Troianului”, sau taina acestui eveniment). La noi, acolo unde este o răscruce de drumuri, apare și o troiță (de la Troia). Numărul foarte mare de troițe care umplu drumurile satelor noastre vădesc cinstirea deosebită de care s-au bucurat acestea din partea poporului român. Țăranul român făuritor și păstrător al fondului nostru spiritual și identitar este cel care a „rostogolit” până mai azi semnul și semnificația acestui element de perenitate și mesaj ancestral. Locurile unde sunt amplasate aceste troițe sunt foarte importante pentru mesajul pe care îl poartă acestea. Astfel, întâlnim troițe în vatra satului românesc (în centru, ca semn de stabilitate și echilibru), la întretăierea drumurilor (pentru echilibru și noroc), la fântâni (apa, ca semn de viață), la hotare (ieșirea și intrarea din sate), sau la capete de pod. În centrul așezărilor erau ridicate în trecut adevărate Coloane ale Cerului (cele în formă de T, sunt cele pe care se sprijină cerul ca să nu cadă pe pământ), ca semn de comunicare cu divinitatea și asigurarea echilibrului mult dorit. La necaz românul spune: „Mi-a căzut cerul în cap!” Dacă am ști că acest lucru chiar a fost posibil în epocile trecute, când cerul coborâse atât de mult că putea fi atins cu mâna, am privi cu alți ochi semnele și însemnele lăsate de strămoși. Roata planetei noastre s-a întors și invers, bulversând total stabilitatea. Troița are în general mai multe „brațe”. Nu are doar trei, așa cum am crede, după denumire. Există chiar troițe cu patru semne ale orizontului planetar, asemănătoare cu Stâlpul Get egiptean. Prin pictarea imaginii Mântuitorului pe troiță, acesta este învestit cu salvarea Lumii, cu echilibrul acesteia, cu valențe de conducător – păstor. Troițele sunt continuatoarele menhirelor („Men – hir”, cu semn de „Aici Omul”, „Cel care susține cerul și pământul”) aflate pe Drumul Zeilor din Basarabia. În Maramureș predomină troița cruce înscrisă în cerc, făcută din piatră sau lemn („roata valahă”; semn al rostogolirii planetei noastre – Biserica Veche Valahă Egipteană). Pe troițele românești cu iconografie apar scene din viața lui Iisus, Sfânta Treime, Fecioara Maria, sau imaginea sfinților care patronează pe ctitor. Mai apar frecvent reprezentați arhanghelii Mihail și Gavril și cei patru evangheliști, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Ilie, mucenițele Ecaterina, Paraschiva și Filofteia, dar și scene biblice sau portrete de ctitori. Un detaliu care atrage atenția în legătură cu troițele românești este faptul că ele redau învățăturile creștine într-un mod propriu românesc, integrându-le viziunii populare autohtone asupra lumii și vieții. Unele din troițe aduc cu imaginea Pomului Vieții, iar Adam și Eva, acolo unde apar, sunt reprezentați în partea de jos a troițelor (la baza vieții umane), dar în straie populare românești. Eva este ilustrată torcând, iar Adam ară sau sapă pământul. Se crede că este vorba de o asimilare la nivel naiv a unor elemente celeste, dar… Dacă turcii spuneau că aici este „Pământul lui Adam” (Adam Clisi), iar Papa Ioan Paul al II-lea spune că aici este „Grădina Maicii Domnului”, unde oare poate apare Adam și Eva ca oameni normali, ce au grijă de viața lor de zi cu zi, înmulțind pe mai departe neamul omenesc, spre repopularea planetei? Nu aici, în Vatra Vechii Europe? Totul apare explicitat prin faptul că la noi lumea spirituală apare umanizată, iar Dumnezeu este perceput existând aproape de oameni, chiar printre oameni.

Noi nu avem un Dumnezeu distant și rece, ci avem un Dumnezeu care stă la masă cu oamenii, iar oamenii i se adresează cu „Dumnezeu, drăguțu”. Armonie și echilibru aduc semnele Columnei Getice sau cele ale Stâlpului Get (Djed) oriunde sunt amplasate, dar mai mult ca oriunde, ele se simt „ca acasă” în vatra noastră românească milenară a Geților de Aur.

Continuare pe link-ul de mai jos :
http://www.ziarulnatiunea.ro/…/simbolistica-inaltarii-pilo…/

Pomul Vieții ,simbolism

286

La începutul perioadei bizantine, una dintre imaginile sacre utilizate în cultul bisericesc a fost crucificarea lui Isus pe o cruce în formă de Y. Aşa cum s-a dovedit ulterior, simbolismul grec este unul de împrumut pentru theoria creştină, şi unul dintre simbolurile cele mai importante pe care creştinismul l-a preţuit este Pomul Vieţii, ca simbol al reînvierii, identificat cu izvorul nemuririi. Multe dintre icoanele executate în primele secole ale comunităţii creştine îl prezentau pe Isus crucificat pe Pomul Vieţii, însă majoritatea icoanelor mai vechi de secolele X-XI d. Ch. au fost distruse în perioada iconoclastă, o luptă catastrofică a cărei miză nu era nici arta şi nici rolul didactic sau decorativ al icoanelor, ci o discuţie dogmatică prin care s-au dezvăluit anumite profunzimi teologice.

O reprezentare frumoasă mai aveți aici : http://amfostacolo.ro/FOTO/GENUINE/d001/1230/rmica/15842_65828_5.jpg
Reminiscente ale acestei reprezentări simbolice s-au păstrat. Astfel, în perioada Renaşterii, când autoritatea Sfintei Tradiţii asupra artelor vizuale a fost sufocată de reînvierea şi amploarea tradiţiei păgâne a antichităţii greco-romane, o bună parte dintre artiştii epocii renunţă la vechile canoane iconografice în favoarea unora mai noi sau mai vechi, inspirate însă din antichitate. O parte importantă a simbolismului împrumutat de către bizantini de la urmaşii civilizaţiei trace a fost revigorată, şi o dată cu aceasta, reprezentarea lui Isus (dar şi a altor „stâlpi” ai bisericii creştine) crucificat pe o cruce în formă de Y, pe Pomul Crucii – motiv simbolic născut din simbioza Cruce – Pomul Vieţii.

1433

Începând cu secolele III-IV e.n., în perioada bizantină, Pomul Vieţii a fost asociat cu Isus. După cum scrie Mircea Eliade în lucrarea „Imagini şi simboluri”, creştinismul a folosit simbolismul Arborelui Lumii, l-a interpretat şi la extins.
Crucea, lucrată din lemnul Arborelui Binelui şi Răului, se substituie Arborelui Cosmic; Cristos însuşi e înfăţişat ca un Arbore (Origene). O omilie a lui Pseudo-Chrysostomos evocă Crucea ca pe un arbore ce „se ridică de la pământ la ceruri. Plantă nemuritoare, el se înalţă în centrul cerului şi al pământului: reazem neclintit al universului, legătură între toate lucrurile, susţinător al întregului pământ locuit, împletitură cosmică, cuprinzând în sine tot ciudatul amestec al firii omeneşti …”
„Iar liturghia bizantină, în ziua Înălţării Sfintei Cruci, pomeneşte şi astăzi «arborele vieţii crescut pe Calvar, arborele pe care Împăratul veacurilor a răscumpărat mântuirea noastră», arborele care, «răsărind din adâncurile pământului», «s-a înălţat în mijlocul pământului şi sfinţeşte totul până la marginile lumii»” (Henri de Lubac, Aspects du Bouddhisme).
Părintele-reverend de Lubac admite că, la fel ca simbolul Arborelui Cosmic din tradiţiile indiene, Imaginea Crucii = Arborele Lumii continuă în creştinism un „vechi mit universal”.
Orice nouă valorizare a unei Imagini arhetipale încununează şi desăvârşeşte pe cele vechi: „mântuirea” revelată prin Cruce nu anulează valorile precreştine ale Arborelui Lumii, simbol prin excelenţă al unei renovatio integrale; dimpotrivă, Crucea vine să încoroneze toate celelalte valenţe şi semnificaţii.
(sursa: Imagini şi simboluri, Mircea Eliade)

Conform Bibliei, speranţa oamenilor decăzuţi este să se apropie sau să obţină pomul vieţii: „Aşteptarea prea îndelungată îmbolnăveşte inima, iar dorinţa împlinită este pom al vieţii.” (Pild. 13:12) Astfel, evreii din era Vechiului Testament visau la pomul vieţii, precum şi toţi creştinii din timpurile lui Isus şi până în zilele noastre speră să se apropie şi să aibă parte de pomul vieţii: „Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!” (Apoc. 22:14)
(sursa: CrestinOrtodox)

În tradiția creștină arborele cosmic este Crucea Răstignirii lui Iisus Hristos. Crucea, lucrată din lemnul arborelui binelui și răului, se substitue arborelui cosmic. Pomul vieții este asociat cu manifestarea divină. Aceasta întrucât se observă o reluare de simboluri între arborele primului legământ (pomul vieții) despre care vorbește Facerea, și arborele crucii, sau arborele noului legământ, care mântuiește omul. Isus însuși este Pomul Vieții, leacul bolii păcatului și morții.
(sursa: wikipedia)

Relaţia – organică am putea spune, fără teamă de a greşi – dintre om şi lemn ca materie vie, dintre om şi arborele ce-i dublează existenţa, este reflectată în imagini literare de o inegalabilă frumuseţe şi profunzime, izvorâte din rosturile spirituale ce guvernau lumea tradiţională.
Pentru a sublinia încă o dată permanenta legătură dintre lemn şi om, dar şi atributul de materie vie adăugat lemnului, aducem spre exemplificare un alt basm românesc încărcat de stranii simboluri: „Tei-Legănat”. În această poveste, nişte oameni bătrâni, care nu puteau avea copii visează că trebuie să aducă în casă primul obiect ce le va ieşi în cale în ogradă dis-de-dimineaţă, apoi să scalde şi să legene acel obiect până ce el va deveni fiinţă omenească. Primul lucru ivit în faţă unchieşului este un lemn de tei. Legănat, acesta se transformă într-un copil năzdrăvan, cu puteri miraculoase, care coboară la iad spre a se confrunta cu demonii întunericului pe care-i biruieşte. Pentru o vreme însă, Tei-Legănat este înfrânt şi sechestrat în lumea subpământeană de chiar fraţii săi de cruce. Ieşirea eroului în lumea de sus are loc în noaptea de Paşti, deloc întâmplător, când, ajutat de un păr ce iese el însuşi la Lumină, Tei-Legănat revine la locul şi la rostul său, restabilind dreptatea. Oare acest basm, evident creştin, nu comprimă cu mijloacele proprii viziunii populare şi cu limbajul specific basmului oral trei momente cruciale din istoria mântuirii: Naşterea miraculoasă, Coborârea la iad a Mântuitorului şi Învierea Sa?
(sursa: Relaţia OM-ARBORE în cultura orală tradiţională)

În textele siriene gnostice și de început, Isus este răstignit pe Pomul Vieții, în timp ce în arta creștină timpurie, crucea este frecvent reprezentată sub forma Arborelui Vieții și vice-versa.
(sursa: Simo Parpola – The Mesopotamian Soul of Western Culture)

Astfel, într-un grup de icoane bizantine, datate în anul 1250, Isus este crucificat pe o cruce reprezentată sub forma unui stâlp suplicatoriu în Y:

…..Mai multe detalii găsiți la link-ul de mai jos :

https://sites.google.com/site/seimenisatdinneolitic/3-1-7-iyi–repreyentarea-cultului-pomului-vietii